KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Arketipo Design İç Mimarlık Uygulama ve Danışmanlık A.Ş. (“Arketipo”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle bu aydınlatma metnini internet sitemizin ziyaretçilerini, müşterilerimiz, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve iş birliği içinde olduğumuz şirketleri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek için hazırladık.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Arketipo ofisini ziyaret etmeniz sırasında “fiziksel mekân güvenliği” kategorisinde olan “güvenlik kamerası görüntüleri” kişisel verilerinizi, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla,·Arketipo ile bir sözleşme yaptığınız takdirde, “kimlik, iletişim ve müşteri bilgisi” kategorilerinde olan “ad-soyad, T.C. kimlik numarası, kanuni iş adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası, iş telefonu numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri, ödeme şekli, ödeme detayı, banka hesap bilgileri” kişisel verileriniz sözleşmenin ifa edilebilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer kişilere ait kayıtlardan ayırt edilebilmesi, e-fatura/e-arşiv faturanın tarafınıza iletilebilmesi, ürünlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amacıyla ve mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için Kanun’un 5/2-c maddesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla,·Elektronik iletişim kanallarımız (e-posta, sosyal medya, sms-anlık mesajlaşma platformları) üzerinden Arketipo ile iletişime geçtiğiniz takdirde, “kimlik, iletişim ve müşteri işlemi” kategorisinde olan “ad-soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, talep ve şikayetleriniz” ve gerekli ise “hukuki işlem bilgileriniz” kişisel verilerinizi, bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin sizinle iletişime geçebilmek amacıyla, Kanun’un 5/2-e maddesi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işliyoruz. Ayrıca, telefon ile arayarak Arketipo iletişime geçtiğinizde söz konusu bilgilerinizi aynı amaç ve hukuki sebepler ile otomatik olmayan yolla,·www.arketipodesign.com.tr ve www.arketipodesign.com internet sitelerini ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında, “işlem güvenliği” kategorisinde olan “internet sitesi kullanım bilgileri” kişisel verilerinizi karşılaşılan teknik/yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek; giderebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işliyoruz. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ne www.arketipodesign.com.tr’den veya www.arketipodesign.com’dan ulaşabilirsiniz. 

​ Kanunʼun 3. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerindeki her tür işlemi kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Arketipo, “kimlik ve iletişim bilgisi” kategorilerinde olan “ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefonu numarası” kişisel verilerinizi, size kargo ulaştırılması gereken durumlarda, hizmet aldığımız kargo/kurye şirketleri ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca ve Kanun’un 9. maddesi uyarınca paylaşabilir. 

Ayrıca, “güvenlik kamerası görüntüleri” dışındaki kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin ifası için iş birliği yaptığımız tedarikçi, iş ortaklarımız, hizmet alınan diğer üçüncü kişilerle sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal hakların takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi nedenleri ile avukatlar, insan kaynakları danışmanı, mali müşavir, Ar-Ge danışmanı ve denetçiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca paylaşılabilir.

Tüm kişisel veriler, talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici veya denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her türlü idari, adli ve sair her tür resmi kurum ile paylaşılabilir.

Arketipo, kamera kayıtlarını binası içerisindeki giriş kapıları, yemekhane, toplantı salonu ve çalışma alanlarında, bahçede ve bina dış cephesinde bulunan toplam 27 (yirmi yedi) adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat görüntü kaydı yaparak toplamaktadır. Bina ve Bahçede Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni’ne www.arketipodesign.com.tr/kamerakullanimi adresinden ulaşabilirsiniz.

Diğer kişisel verileri ise, yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri devam ettirmek, sözleşme yapabilmek ve yaptığı sözleşmeleri uygulayabilmek için sunmakta olduğu ürün ve hizmetlerin gerektirdiği ölçüde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, sözleşme, internet sitesindeki çerezler, telefon, e-posta, Arketipo çalışanlar tarafından sizinle yapılan yüz yüze görüşmeler, sosyal medya, sms-anlık mesajlaşma platformları vasıtası ile toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz Kanun’a uygun olarak sistemlerimizde veya elektronik ve basılı olarak dosyalarımızda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz sınırlı süre saklanacak olup, periyodik olarak yapılan incelemeler sonucunda süresi dolan dokümanlar/bilgiler imha edilecektir.

Bu kapsamda muhafaza edilen kişisel verilerinizin güncelleme başvurularını www.arketipodesign.com.tr/kvkk adresinden yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Kanun’un “İlgili Kişi’nin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Veri Sorumlusu olan Arketipo’ya  www.arketipodesign.com.tr/kvkk adresinde yer alan “Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle iletmeniz halinde talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Arketipo, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.