Bina ve Bahçede Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Arketipo Design İç Mimarlık Uygulama ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

Binamız içerisindeki giriş kapıları, yemekhane, toplantı salonu ve çalışma alanlarında ve bahçemizde bina dış cephesinde bulunan toplam 27 (yirmi yedi) adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem Departmanı tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veri, Kanun’un 5/2-f maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veriler 14 (on dört) gün süre ile saklanmakta olup hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Arketipo’nun internet sitesinde yer alan Başvuru Formu’ndaki usullere göre yazılı olarak Arketipo’ya iletebilirsiniz.